All Children, All Abilities, All Possibilities

Trợ giúp

Dịch Vụ Trẻ Em và Gia đình Koorana cung cấp những cơ hội học hỏi cho mọi trẻ em và gia đình các em trong một môi truờng thân thiện. Chúng tôi làm việc trên khắp vùng Nội Ô phía Tây và Tây Nam Sydney.

Koorana cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm giáo dục trẻ em chưa đến tuối đi học, giúp đỡ các em có nhu cầu học thêm, và yểm trợ gia đình, tất cả ở trong một khuôn khổ hành nghề lấy gia đình làm trọng tâm. 

Nếu quý vị cần có thêm thông tin về các dịch vụ của Koorana xin vui lòng gọi cho chúng tôi số (02) 9750 4100. Có thông dịch viên nếu quý vị yêu cầu.

Để dịch trang nào trên trang mạng của chúng tôi, hãy bấm vào nút nằm ở cuối trang có hình dáng như sau:

Xin lưu ý, những bản dịch tự động này được thực hiện với Google Inc.